Một số ví dụ rule cho hệ thống Nginx

thuyet951
 • Lượt xem 119
 • Bình luận: 0
nginx-rewrite.png
Khác với Apache, Nginx không sử dụng file .htaccess nên khi bạn cần rewrite url sẽ phải convert qua rule của Nginx. Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra một số ví dụ các rule của Nginx sử dụng để rewrite url, redirect và một số cấu hình cần thiết khác.

Khi sử dụng, bạn hãy thêm vào file cấu hình conf của tên miền, thông thường file cấu hình hệ thống Nginx thường nằm trong thư mục /etc/nginx/conf.d/

Một số ví dụ rule Nginx


Canonical URLs


Redirect toàn bộ request từ www.mydomain.com sang mydomain.com, kèm theo cả đường dẫn và tham số phía sau url.
NGINX:
server {
   server_name www.mydomain.com;
   rewrite ^(.*) $scheme://mydomain.com$1 permanent;
}
Redirect toàn bộ request từ mydomain.com sang www.mydomain.com, kèm theo cả đường dẫn và tham số phía sau url.
NGINX:
server {
   server_name mydomain.com;
   rewrite ^(.*) $scheme://www.mydomain.com$1 permanent;
}

SSL Sites


Google hiện tại đang sử dụng SSL là một yếu tố xếp hạng, nếu bạn sử dụng các site eCommerce, hãy sử dụng SSL.
Rule bên dưới sẽ redirect tất cả request sử dụng HTTPS, trường hợp này giả sử bạn sử dụng www.domain.com làm tên miền chính.
NGINX:
# Tells the browser to always force SSL.
if ($scheme != "https") {
  rewrite ^ https://www.mydomain.com$uri permanent;
}
if ($host != "www.mydomain.com") {
  rewrite ^ https://www.mydomain.com$uri permanent;
}

Bắt buộc sử dụng SSL


Bắt buộc phải sử dụng SSL với một đường dẫn bất kỳ:
NGINX:
set $redirect false;
if ($request_uri ~ ^/manager(\/)?$ ) {
  set $redirect true;
}
if ($scheme = https) {
  set $redirect false;
}
if ($redirect = true) {
  return 301 https://www.domain.com$request_uri;
}

Tối ưu Browser Caching


Bằng việc sử dụng browser caching, website của bạn sẽ load nhanh hơn rất nhiều kể từ sau lần visit đầu tiên:
NGINX:
location ~* \.(?:ico|css|js|jpe?g|png|gif|svg|pdf|mov|mp4|mp3|woff)$ {
  expires 7d;
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control "public";
  gzip_vary on;
}

Giới hạn IP truy cập


Trong trường hợp bạn muốn chỉ một số IP được phép truy cập, hãy sử dụng rule bên dưới:
NGINX:
location /manager/ {
  # allow anyone in 192.168.1.0/24
  allow  192.168.1.0/24;
  
  # allow one workstation
  allow 127.0.0.1;

  # drop rest of the world
  deny all;
}

Block IP


Khác với trường hợp chỉ cho phép một số IP được truy cập vào, rule bên dưới sẽ block một số IP xác định trước.
NGINX:
location /manager/ {
  # block one workstation
  deny 192.168.1.1;

  # block anyone in 127.0.1.1/24
  deny  127.0.1.1/24;

  # allow rest of the world
  allow all;
}

Ngăn những site khác sử dụng hình ảnh


Với đoạn code dưới, bạn sẽ hạn chế những site khác sử dụng hình ảnh trực tiếp:
NGINX:
location ~* \.(gif|png|jpe?g)$ {
   valid_referers none blocked ~.google. ~.bing. ~.yahoo. .domain.com *.domain.com;
   if ($invalid_referer) {
    return  403;
  }
}
Nếu bạn muốn chặn sử dụng ảnh trong 1 thư mục cụ thể:
NGINX:
location /wp-content/ {
   valid_referers none blocked ~.google. ~.bing. ~.yahoo. .domain.com *.domain.com;
   if ($invalid_referer) {
    return  403;
  }
}
Nếu bạn muốn thay vì báo lỗi mà hiển thị một hình ảnh khác, hãy sử dụng code bên dưới:
NGINX:
location ~* \.(gif|png|jpe?g)$ {
   valid_referers none blocked ~.google. ~.bing. ~.yahoo. .domain.com *.domain.com;
   if ($invalid_referer) {
    rewrite (.*)\.(jpg|jpeg|png|gif)$ http://www.domain.com/images/warning.jpg;
  }
}
Lưu ý: Nếu trong cấu hình Nginx của website đã tồn tại đoạn cấu hình riêng về file hình ảnh/video thì bạn phải gộp chung với đoạn cấu hình đó chứ không tách riêng rẽ.
NGINX:
location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
    valid_referers none blocked ~.google. ~.bing. ~.yahoo. hocvps.com *.hocvps.com;
    if ($invalid_referer) {
      return 403;
    }
    gzip_static off;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
}

Bảo vệ thư mục bằng mật khẩu


Đầu tiên, bạn cần sử dụng tool này để tạo file .htpasswd, sau đó dùng đoạn code bên dưới, giả sử mình lưu ở /root/.htpasswd
NGINX:
location /protectme/ {
  auth_basic "Restricted";
  auth_basic_user_file /root/.htpasswd;
}

Rewrite URL


Ví dụ bên dưới giả sử bạn muốn rewrite (không phải redirect) đường dẫn http://domain.com/listing/123 thành http://domain.com/listing.php?id=123
NGINX:
rewrite ^/listing/(.*)$ /listing.php?id=$1 last;
(.*) ở đây là regular expression, đại diện cho bất kỳ ký tự nào. Nếu thêm regular expression, bạn sử dụng tương ứng $2, $3

Redirect URL cũ sang URL mới


Redirect /someoldarticle.html sang /some/newarticle.html
NGINX:
rewrite ^/someoldarticle\.html /some/newarticle.html permanent;

Redirect domain cũ sang domain mới


Redirect http://olddomain.com và toàn bộ đường dẫn con sang domain mới http://newdomain.com
NGINX:
rewrite ^(.*) http://newdomain.com$1 permanent;

Redirect IP server sang domain bất kỳ


Mục đích khi truy cập vào IP server, thay vì hiển thị nội dung mặc định của Nginx, người dùng sẽ được tự động redirect đến một địa chỉ website nào đó, ví dụ domain.com.
Bạn hãy mở file cấu hình domain chính, tìm dòng nào có nội dung là listen 80 default_server; thì thay bằng listen 80; (xóa default_server). Tiếp theo, copy paste đoạn cấu hình dưới lên trên cùng file .conf, khởi động lại Nginx là xong:
NGINX:
server {
    listen    80 default_server;
    server_name _;

    rewrite ^(.*) http://domain.com$1 permanent;
}

Cài WordPress trong Sub-folder


Để chạy được WordPress ở thư mục con, bạn hãy thêm đoạn code sau vào bên trên block location / { ... }
NGINX:
location /wordpress/ {
  try_files $uri $uri/ /wordpress/index.php?$args;
}

Hiển thị nội dung thư mục


Nếu thư mục không có file index, khi truy cập bạn có thể gặp thông báo lỗi “403 Forbidden“, không hiển thị những file bên trong đó. Để cho phép người dùng xem được thư mục này, bạn hãy chỉnh lại autoindexon.
NGINX:
location / {
  autoindex on;
}
hoặc chỉnh lại là off để không hiển thị nội dung thư mục:
NGINX:
location / {
  autoindex off;
}

Redirect link 404


Thông thường link 404 sẽ hiển thị thông báo lỗi của Nginx hoặc trang 404 của WordPress. Nếu bạn muốn hiển thị nội dung của trang chủ, có thể thêm đoạn code sau lên trước block location / { ... }
NGINX:
error_page 404 /index.php;
Nội dung index.php sẽ xuất hiện, tuy nhiên header status vẫn là 404. Nếu muốn header 200 thì bạn chuyển đoạn code thành: error_page 404 =200 /index.php;

Một vào website hỗ trợ tự động convert sang rule Nginx


 1. http://www.anilcetin.com
 2. http://labs.gidix.de/nginx/
 3. https://winginx.com/en/htaccess
 
Vấn thân vào đam mê, không bao giờ từ bỏ...
─ Đam mê bằng đánh đổi
Top Bottom